ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ (Συνοπτικά)

Η Διαδικασία

Η καταχώριση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου ή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας γίνεται υποχρεωτικά από μηχανικό (ο οποίος φέρει την ευθύνη και τον έλεγχο για όσα του δηλώνουν οι πολίτες) και υλοποιείται σε 2 βασικά βήματα:

1. Την καταχώριση Οικοπέδου/ Γηπέδου και

2. Την καταχώριση Ιδιοκτησιών

Μετά την εισαγωγή των δικαιολογητικών (βλ. Παρακάτω), ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός δύναται να ολοκληρώσει την υποβολή και να εκδώσει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των καταχωρίσεων Οικοπέδου/Γηπέδου και Ιδιοκτησίας και φέρει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και κλειδί γνησιότητας.

Μετά την οριστικοποίηση της καταχώρισης ιδιοκτησίας και την έκδοση του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός δύναται να προβεί στην έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, εφόσον προηγουμένως εξοφλήσει το ανταποδοτικό τέλος, σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338.

 

Τα Δικαιολογητικά

  1. Στελέχη Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους
  2. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
  3. Σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται
  4. ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται
  5. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή τμημάτων αυτού
  6. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί
  7. Πίνακα χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους
  8. Μελέτη κατανομής δαπανών του κτηρίου, εφόσον υπάρχει.

 

Υποχρέωση για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου έχουν:

1) Όλα τα νέα κτήρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες,

2) Τα παλαιότερα κτήρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

3) Τα αυθαίρετα για την περαίωση των δηλώσεων.

 

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει α. στοιχεία του Αποσπάσματος Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και β. τη βεβαίωση μηχανικού της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017.

 

Με εκτίμηση

Συγγρός Ε. Γεώργιος