ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

Με αφορμή περιστατικού που κλήθηκα να αντιμετωπίσω σήμερα σε μια οικία, είπα να αναφέρω 1-2 πληροφορίες συνοπτικά για το περιστατικό (αίτια, συνέπειες, αντιμετώπιση).

Το σκυρόδεμα αποτελεί εν γένει περιβάλλον προστασίας των οπλισμών (χάλυβα) που περικλείει για δύο κυρίως λόγους:
1ον. Λόγω της αλκαλικότητας του. Συνοπτικά κατά την πήξη του το τσιμέντο παράγει υδροξείδιο του ασβεστίου, το οποίο φέρει ως αποτέλεσμα υψηλό αλκαλικό ΡH (τιμές>12). Το υψηλό αυτό ΡΗ δημιουργεί στην επιφάνεια του οπλισμού ένα προστατευτικό στρώμα οξειδιών του σιδήρου που εμποδίζουν την διαβρωσή (σκουριά) του οπλισμού και 2ον. Το σκυρόδεμα αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο στην επαφή του οπλισμού με διάφορα φυσικά διαβρωτικά προιόντα του περιβάλλοντος.

Πρόβλημα – Αίτια διάβρωσης:
Με την πάροδο των ετών όμως το σκυρόδεμα μπορεί να χάσει την προστατευτική του ιδιότητα είτε λόγω της ενανθράκωσης του (το παραγόμενο υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με CO2 προκαλώντας την μείωση του ΡΗ του σκυροδέματος σε τιμές κάτω του 9) είτε λόγω της εισχώρησης σε αυτό διαβρωτικών ρύπων (χλωριόντων) που διαπερνούν το στρώμα οξειδιων και προκαλούν την διάβρωση του χάλυβα. Με την σειρά της η διάβρωση του χάλυβα προκαλεί αύξηση του όγκου του με αποτέλεσμα τη δημιουργία εσωτερικών τάσεων και ρηγματώσεων εντός του σκυροδέματος που οδηγούν τελικά στην ρηγμάτωση, κηλίδωση ή αποφλοίωσή του σκυροδέματος.
Η ταχύτητα της διάβρωσης του χάλυβα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, την μείωση του ΡΗ, την παρουσία αλάτων και την επαφή του χάλυβα με το περιβάλλον.

Συνέπειες της διάβρωσης:
Με την οξείδωση του χάλυβα μειώνεται η ενεργός διατομή του και συνεπώς μειώνεται η στατική επάρκεια της κατασκευής. Επιπροσθέτως, οι ρηγματώσεις αυξάνουν τη διαπερατότητα του σκυροδέματος σε CO2 δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για νέες ρηγματώσεις και τη γρήγορη διάβρωση του υπολοίπου οπλισμού. Συμβάλει δε και στην μείωση της πυραντίστασης του δομικού στοιχείου ενώ επιπροσθέτως δημιουργεί πρόβλημα στην αισθητική εμφάνιση του στοιχείου.

Αντιμετώπιση της διάβρωσης:
α. Αφαίρεση του μη υγιούς τμήματος σκυροδέματος. Τα αποσαθρωμένα τμήματα του σκυροδέματος καθαιρούνται και αποκαλύπτονται πλήρως το υγιές σκυρόδεμα και ο διαβρωμένος οπλισμός.
β. Αφαίρεση της σκουριάς από τον οπλισμό (τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή αμμοβολή κλπ.).
γ. Προστασία του εκτεθειμένου οπλισμού (επάλειψη με αντιδιαβρωτικά αλκαλικά προϊόντα).
δ. Αντικατάσταση του διαβρωμένου σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα.
ε. Στοκάρισμα