Τακτοποίηση αυθαιρέτων – Νέα Ευκαιρία

Τη δυνατότητα να «τακτοποιήσουν» υπερβάσεις – αυθαίρετα κτίσματα θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες δεν υπαχθούν στις προβλέψεις των ρυθμίσεων του Ν.4178/13 που εκπνέει στις 8 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει το Έθνος, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει πρόστιμα που θα κλιμακώνονται βάσει κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων.

Στόχος είναι να μειωθούν τα πρόστιμα για τους πιο αδύναμους οικονομικά ιδιοκτήτες, ώστε να μπορέσουν κι εκείνοι να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους, αν δεν έχουν καταφέρει εν μέσω κρίσης να το κάνουν έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ο ιδιοκτήτης είχε τη δυνατότητα αλλά δεν προχώρησε στην τακτοποίηση του αυθαιρέτου, τα πρόστιμα θα είναι αυστηρά.

(Το μέσο πρόστιμο ανά ρύθμιση κυμαίνεται στα 5.000 ευρώ).

Πηγή: http://news.in.gr

 

 

Ορισμός – Έννοια.

Σε κτίριο όπου απαιτείται εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 40.000 kcal/h (45Kw), η εγκατάσταση θα πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο που ονομάζεται λεβητοστάσιο.

Θέση στο κτίριο.

Η θέση του λεβητοστάσιου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της καπνοδόχου, τη δυνατότητα προσαγωγής των καυσίμων, τη δυνατότητα αερισμού του χώρου και με την κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου. Το λεβητοστάσιο απαγορεύεται να βρίσκεται κάτω απο κλιμακοστάσιο ή φρεατίου ανελκυστήρα. Επίσης απαγορέυεται η κατασκευη του στον ακάλυπτο χώρο. Απαγορεύεται το λεβητοστάσιο να έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς το κλιμακοστάσιο (κούφωμα, αεραγωγό, περσίδες κ.λ.π.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται πόρτα, που είναι αναγκαία για την πρόσβαση προς αυτό εφόσον έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Να είναι στο σύνολο της σιδερένια και όπου έχει λαμαρίνα το πάχος της να είναι τουλάχιστον 1,5mm.
 • Να μην έχει περσίδες, γρίλλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα.
 • Να εφάπτεται σε πατούρες της κάσας σε πλάτος τουλάχιστον 25mm.
 • Να έχει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση.
 • Εναλλακτικά, η πόρτα αυτή αρκεί να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

Απαιτούμενες διαστάσεις.

Το μέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό και τις διαστάσεις των εκάστοτε λεβήτων που θα εγκατασταθούν σ’αυτό. Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους του λεβητοστασίου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν επιπλέον αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των λεβήτων, χωρίς την απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγμάτων. Η διάταξη των λεβητών μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να εξασφαλίζονται τα εξής:

 • Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1,00 μ, αλλά τουλάχιστον 1,50 μ στο σύνολο, για λέβητες μέχρι 300 KW, και τουλάχιστον 2,00 μ, για λέβητες πάνω από 300 KW.
 • Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της καπνοδόχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται προηγουμένως. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό τους. Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται κάποια συσκευή μεταξύ της εξόδου καυσαερίων από το λέβητα και της καπνοδόχου (π.χ. καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από αυτή τουλάχιστον 0,60 μ.
 • Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 μ. Το ίδιο μέγεθος (0,60 μ) ισχύει και για τη μεταξύ δύο λεβήτων απόσταση.
 • Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου, μεταξύ δαπέδου και οροφής ή μεταξύ δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας δοκού, πρέπει να είναι τουλάχιστον:
  • 2,20 μ για λέβητες ολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος μέχρι 70 KW.
  • 2,40 μ για λέβητες θερμικής ισχύος από 70 KW έως 230 KW.
  • 3,00 μ για λέβητες θερμικής ισχύος άνω των 230 KW.

Τα παραπάνω ελάχιστα όρια προκειμένου περί αερολεβήτων προσαυξάνονται κατά 0,50 μ. Τα παραπάνω ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα ύψη αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος μεταξύ του λέβητα και της οροφής 0,80 μ ή μεταξύ απαραίτητων σωληνώσεων και οροφής 0,50 μ.

Τρόπος Κατασκευής

 1. Το λεβητοστάσιο πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδο και η οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να κατασκευάζονται απο πυράντοχα υλικά. Επίσης κατά την επίχριση των τοίχων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για το κλείσιμο των πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται αεροστεγανότητα.
 2. Οι διόδοι σωληνώσεων απο το λεβητοστάσιο μέσω τοίχων ορόφων ή δαπέδων , πρέπει να διαμορφώνονται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η διαφυγή αερίων σε άλλους χώρους.
 3. Στα λεβητοστάσια πρέπει να υπάρχει αποχέτευση, όπως και παροχή νερού πόλεως.
 4. Το λεβητοστάσιο πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλους φορητούς πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεταλλικές και να ανοίγουν προς την κατεύθυνση εξόδου απο το λεβητοστάσιο, να μην έχουν γρίλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα, και να κλειδώνουν. Κλειδί της πόρτας του λεβητοστασίου πρέπει να βρίσκεται μόνιμα κοντά στην πόρτα.
 5. Το λεβητοστάσιο πρέπει να εξαερίζεται ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού στο λεβητοστάσιο. Για τον αερισμό του λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω συράγγων, το ένα για την προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός). Η καθαρή επιφάνεια του παραθύρου να ισούται κατ’ ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
 6. Η έξοδος των ανοιγμάτων εξαερισμού στο ύπαιθρο να απέχει τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρο.