Οι νομοθετικές αλλαγές για τις επαγγελματικές μισθώσεις

Ενόψει των νέων αλλαγών που έχουν θεσπισθεί από την Κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4242 (ΦΕΚ Α 50 28.2.2014), αξίζει να σημειωθεί ότι για μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν από το νέο νόμο, διατηρείται η δωδεκαετής χρονική διάρκεια για τις παλαιές μισθώσεις χωρίς όμως το δικαίωμα της τετραετούς παράτασης. Επιπλέον, αν ο μισθωτής καταγγείλει την μίσθωση, θα πρέπει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη τρία ενοίκια για την τρίμηνη προειδοποίηση και ένα ενοίκιο ως αποζημίωση.

Αν ο μισθωτής καταγγείλει την μίσθωση, θα πρέπει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη τρία ενοίκια για την τρίμηνη προειδοποίηση και ένα ενοίκιο ως αποζημίωση.

Επίσης, σύμφωνα λοιπόν με τον νέο νόμο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 13, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα προστασίας της επαγγελματικής μίσθωσης ορίζεται η τριετία, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθεί με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία θα πρέπει να είναι έγγραφη και τα έννομα αποτελέσματα της θα επέρχονται τρεις μήνες από την κοινοποίηση της.

Δε θα είναι πια υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να καταβάλει στον ενοικιαστή ως αποζημίωση 24 ενοίκια για «αέρα», όπως  όριζε η νομοθεσία για την λύση της μίσθωσης.

Στην καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης, ο εκμισθωτής πρέπει να καταβάλει στο μισθωτή ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα 8 μηνών από 16 μήνες που ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο.

Στην καταγγελία της μίσθωσης λόγω ανοικοδόμησης ο μισθωτής θα λαμβάνει ως αποζημίωση το μίσθωμα 6 μηνών από 12 που ήταν έως τώρα.

Σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκμισθωτή μέχρι 31.8.2014 μίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει μέχρι 31.8.2014 λόγω συμπλήρωσης της δωδεκαετούς διάρκειας ή μίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν παρέλθει μέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) μήνες από τη λήξη της ή μίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση, ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης έξι (6) μηνών. Ακολούθως  μπορεί να παραλάβει το μίσθιο.

Ο μισθωτής με αίτησή του προς το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση μέχρι δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα και στην καταγγελία για ανοικοδόμηση μέχρι εννέα (9) μηνιαία μισθώματα.

Η προηγούμενη αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιμήσει τις  ειδικότερες συνθήκες και  ειδικά τις δαπάνες για τη μεταστέγαση του μισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο μίσθιο, τις τυχόν οφειλόμενες από το μισθωτή αποζημιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.

Το δικαστήριο μπορεί υπό προϋποθέσεις να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης για ιδιόχρηση μέχρι είκοσι μηνιαία μισθώματα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης με το νέο αυτό Νόμο επικαλείται την ανάγκη άρσης των εμποδίων που προκαλούν στην αγορά οι μακροχρόνιες μισθώσεις και επιχειρεί να δώσει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες να μισθώνουν τα ακίνητά τους για μικρότερο χρονικό διάστημα σε χαμηλότερες τιμές, χωρίς να έχουν μακροχρόνια δέσμευση.

(ΠΗΓΗ : www.news.gr)

 

Ξεκινά από το ΤΕΕ η διενέργεια των εξετάσεων για την ανάδειξη των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Σε συνέχεια της προσφοράς του ΤΕΕ στην κατάρτιση των Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ στην Ελλάδα και την υποστήριξη της δημιουργίας λογισμικού αναφοράς για τη διενέργεια των υπολογισμών, το ΤΕΕ υλοποίησε τις υποδομές για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις και την εξέταση με ηλεκτρονικό σύστημα που θα αντιμετωπίζει αντικειμενικά, ισότιμα όλους τους μηχανικούς.

Τα θέματα εξετάσεων προετοιμάζονται και αποφασίζονται από το ΥΠΕΚΑ.

Η διαδικασία θα απαιτεί μόνο την επίσκεψη σε Εξεταστικό Κέντρο του ΤΕΕ για την διεξαγωγή της εξέτασης και όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες θα διενεργούνται και θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, για τη χορήγηση της άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους μηχανικούς την 12η Μαΐου 2014 και οι εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα του ΤΕΕ θα ξεκινήσουν από την 20η Μαΐου 2014, σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση.

Για αναλυτικές οδηγίες πιεστε εδω

(πηγή TEE)

Έως τον Φεβρουάριο του 2015, καταληκτική ημερομηνία του νόμου 4178/2013 για τα αυθαίρετα, παρατείνεται η αρχική ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για δηλώσεις που έγιναν στην αρχή της εφαρμογής του νόμου, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ.

Ενόψει, δε, και της ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος, παρέχεται μεγαλύτερη προθεσμία, πέραν της αρχικής ενδεικτικής προθεσμίας των έξι μηνών που είχε παρασχεθεί, για την ηλεκτρονική υποδοχή των στοιχείων ώστε να μην υπάρχουν κενά και αμφιβολίες για την εφαρμογή των διατάξεων.

Ειδικότερα, με την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, προβλέπεται ότι ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών έως την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.
Επίσης, με την ίδια υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή βρίσκονται σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο, μεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 με προσαύξηση 1% ανά μήνα καθυστέρησης μετά την παρέλευση του α’ εξαμήνου εφαρμογής του Ν. 4178/2013, το οποίο είχε οριστεί ως προθεσμία μεταφοράς.