Κατάργηση Εισφοράς υπερ ΤΕΕ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε με εγκύκλιο του και θέτει σε ενέργεια την δίαταξη για την κατάργηση της εισφοράς υπέρ του ΤΕΕ

Η εγκύκλιος του υπουργείου είναιη κάτωθι:

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης περί καταργήσης της εισφοράς 2% και 2 %0 υπέρ του ΤΕΕ

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 222/12-11-12) ο νόμος 4093/12 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016».

Με το νόμο αυτό, στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Η.6. του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4, καταργείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ ΤΕΕ επί της συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής για κάθε μελέτη επίβλεψη ή άλλη υπηρεσία Μηχανικού. Επίσης, παύει να αποτελεί πόρο του ΤΕΕ το ποσοστό 2 %0
από τα καταβαλλόμενα ποσά στους αναδόχους για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων .

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr