Παρατείνεται η τακτοποίηση των αυθαιρέτων ως το τέλος Ιουνίου

Παράταση έως 30/6 για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στον νόμο 4014/2012 για τη ρύθμιση περί αυθαιρέτων παρατείνεται μέχρι τις 30/6/2012. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών.
Ταυτόχρονα, η προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου παρατείνεται έως την 30/9/2012, ενώ μπορεί να υπάρξει και νέα παράταση με απόφαση των υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

ΠΟΛ.1193/8.9.2011Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2011 

(ΦΕΚ Β’ 2289/13-10-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες: Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο: 210 3375315-7
FAX: 210 3375001

ΠΟΛ 1193

ΘΕΜΑ: Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), καθώς και τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011, για την έναρξη ισχύος αυτών.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011.

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, καταστάσεις με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή ΠΙΝΑΚΑ υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή, οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα συμπεριλάβουν στις καταστάσεις που θα υποβάλλουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012, μόνο τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους από 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.

3. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ