Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε δύο κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:
Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 60.000€.
Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τις 80.000€.

Τα είδη των κατοικιών που μπορούν επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα είναι: η μονοκατοικία , η πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
  2. Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ
  3. Έχει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί μέχρι την 31.12.1989.
  4. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  5. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Εργασίες που επιδοτούνται :
1.    Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
2.    Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος και της πιλοτής.
3.    Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Για να δείτε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά κατηγορία πιέστε εδώ

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα (συνοπτικα)

ΒΗΜΑ 1 : Κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «Επιλέξιμη Κατοικία».
ΒΗΜΑ 2 : Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η 1η ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου, βάσει της οποίας θα καθορισθούν η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
Με την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
ΒΗΜΑ 3 : Με την ολοκλήρωση της συλλογής του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλεται αίτηση σε συμβαλλόμενη Τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα.
ΒΗΜΑ 4 : Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης.
ΒΗΜΑ 5 : Εκταμίευση προκαταβολής δανείου. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής. Η εκταμίευση γίνεται για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του ωφελούμενου.
ΒΗΜΑ 6 : Υλοποίηση Εργασιών
ΒΗΜΑ 7 : Ολοκλήρωση Έργου – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ωφελούμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της 2ης  ενεργειακής επιθεώρησης.
ΒΗΜΑ 8 : Εκταμίευση Δανείου – Χορήγηση Κινήτρων. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Ο ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, προσκομίζει τα δικαιολογητικά του στην Τράπεζα. β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από την Τράπεζα.                                               ΒΗΜΑ 9 : Εξόφληση Δαπανών

(πηγή www. exoikonomisi.ypeka.gr)

Η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνεται από σήμερα 9-1-2012
και σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.).

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση του ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια άνω των πενήντα (50) τμ (εξαιρούνται κτίρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) στις εξής περιπτώσεις:
-         από 9 Ιανουαρίου 2011, για αγοραπωλησία κτιρίου για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων και για τη μίσθωση ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων), καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης σε υφιστάμενο κτίριο.
-         από 9 Ιανουαρίου 2012, για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των πενήντα (50) τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες
Η παραπάνω υποχρέωση έπρεπε προ πολλού να εφαρμόζεται στη χώρα μας, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η μη εφαρμογή της οποίας, αποτελούσε μια υπόθεση για την οποία η χώρα μας είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ως εκ τούτου, από τις 9.1.2012 οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφό του προς επίδειξη και επιβεβαίωση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι δέκα (10) έτη, εκτός εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, οπότε η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών. Δηλαδή, για το διάστημα των δέκα χρόνων (και εφόσον δεν έχει εκδοθεί νέο ΠΕΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο) χρησιμοποιείται το ίδιο ΠΕΑ και δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ, για όσες περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή νέων μισθώσεων προκύψουν.

(Πηγή ypeka)