Ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών

Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011

Οι προύποθέσεις για την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης είναι οι εξής :

• Η αυθαιρέτη κατασκευή ή η αλλαγή χρήσης της να είναι πρίν από τις 28/07/2011
• Η χρήση τους να μην απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκα τάστασης της αυθαίρετης χρήσης
• Το αυθαίρετο να μην βρίσκεται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο του σχεδίου πόλης (π.χ. εντός εγκεκριμένης οδού, πλατείας, χώρου πρασίνου και κοινοφελών χώρων)
• Το αυθαίρετο να μην βρίσκεται στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους
• Το αυθαίρετο να μην βρίσκεται σε δημόσιο κτήμα
• Το αυθαίρετο να μην βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή στην ζώνη παραλίας
• Το αυθαίρετο να μην βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την  ρύθμιση των αυθαιρέτων κτισμάτων είναι :
• Αίτηση ιδιοκτήτη
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου αναγράφονται :
1. Ατομικά στοιχεία  ιδιοκτήτη
2. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη
3. αριθμός και έτος οικοδομικής άδειας
4. Εμβαδόν χώρου και Χρήση κατασκευής
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης
6. Το τελευταίο Ε9 όπου φαίνεται το γεωτεμαχιο που βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή
7. Δήλωση ότι το ακίνητο τηρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση
8. Είδος κατοικίας :Ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας – Αλλης κατοικίας – Αλλης χρήσης

• Τεχνική έκθεση μηχανικού η οποία περιλαμβάνει :
1. Περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης,
2. Εμβαδόν και χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
3. Δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη ή όχι,
4. Φωτογραφίες από όλες τις όψεις,
5. Αντίγραφο στελέχους οικοδομικής αδείας (εάν υπάρχει άδεια),
6. Αντίγραφο τοπογραφικού αδείας (εάν υπάρχει άδεια).
6α. Εάν δεν υπάρχει θα χρειαστεί εκ νέου εξαρτημένο (σε Ε.Γ.Σ.Α.) τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα χάρτη και με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε αυτόν.
7. Αντίγραφο κάτοψης αδείας ή αν δεν υπάρχει εκ νέου σχεδίασή της,
8. Τομή σε κλίμακα 1:100,
9. Στις εκτός σχεδίου περιοχές και στους οικισμούς χωρίς σχέδιο απατείται Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (Ε.Γ.Σ.Α.) με απόσπασμα χάρτη και με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε αυτόν,
10. Σε περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια απαιτείται απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου,
11. Διάγραμμα κάλυψης για κάθε οικοδομήσιμο γήπεδο ή οικόπεδο,
12. Δήλωση μηχανικού περί στατικής επάρκειας (ταχύς οπτικός έλεγχος όπου θα αναφέρεται η ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν βλάβες του),
13. Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής,
14. Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της κατασκευής.
15. Παράβολο – αποδεικτικό πληρωμής Ελληνικού Δημοσίου
500€ για κατασκευή/χρήση μέχρι και 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής χρήσης μέχρι και 100 τ.μ.
1000€ για κατασκευή/χρήση από 50 μέχρι και 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής χρήσης από 100μέχρι και 200 τ.μ.
2000€ για κατασκευή/χρήση από 100 μέχρι και 1000 τ.μ.
4000€ για κατασκευή/χρήση από 1000 μέχρι και 2000 τ.μ.
6000€ για κατασκευή/χρήση μεγαλύτερη από 2000 τ.μ.

Η διαδικασία νομιμοποίησης θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια, με την υποβολη της  αίτησης ιδιοκτήτη, του παραβολου και του έντυπου υπολογισμού ειδικού προστίμου της κατασκευής στην αρμόδια πολεοδομικη αρχή ή στα ΚΕΠ του δήμου έως τις 30/11/2011 (πρώτο στάδιο) και η υποβολή των υπολοίπων δικαιολογητικών εντος 4 μηνών απο τις 30/11/2011 (δεύτερο στάδιο).

Υπολογισμός προστίμου

Ο φερόμενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2, επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, τμηματικά σε οκτώ (8) και δεκατέσσερις (14) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας οχτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

 

 

 

Νέο ολοκληρωμένο έργο ΄΄ Ισόγεια Μονοκατοικία΄΄   στην Καλαμάτα.

Πολεοδομίες τέλος!  Αλλάζει και ο τρόπος έκδοσης οικοδομικής άδειας

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οι αρμοδιότητές τους πάνε στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, ενώ οι μελέτες θα συντάσσονται και θα εκτελούνται απ’ τους μηχανικούς που θα έχουν και την ανάλογη ευθύνη απέναντι στο νόμο. Στόχος να σπάσει ο κύκλος του λαδώματος και της μίζας γύρω απ’ τις άδειες κλπ. Παράλληλα το υπουργείο υπόσχεται ταχύτατες διαδικασίες που θα ξεμπλοκάρουν την οικοδομή…

Συγκεκριμένα:

-Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα.

-Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανικών.

-Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

-Εγκρίνεται σε πέντε μέρες η δόμηση από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, με υποβολή του τοπογραφικού και του διαγράμματος κάλυψης.

-Χορηγείται σε δύο μέρες η άδεια δόμησης για έναρξη εργασιών, με την προσκόμιση των υπολοίπων μελετών.

-Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.

-Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

-Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.

-Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ευθύνη των Μελετητών Μηχανικών.

-Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.

-Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.

- Θεσπίζονται γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.