Παράταση στην διαδικασία τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων έως τέλος Ιουνίου

Τακτοποιήσεις Ημιυπαιθρίων Χώρων

(Σύμφωνα με την Ρύθμιση του Ν. 3843/2010)

Η τακτοποίηση αφορά ιδιοκτήτες – κατόχους χώρων που έχουν χαρακτηριστεί και προβλεφθεί με οικοδομική άδεια ως βοηθητικοί χώροι  και έχουν αλλάξει μετέπειτα την χρήση τους σε κύρια.

Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι  ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ , ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΠΙΛΟΤΕΣ, ΣΟΦΙΤΕΣ, ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ. Με την τακτοποίηση δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθούν οι παραπάνω χώροι από τις διαδικασίες της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων και από κάθε άλλη υποχρέωση για 40 χρόνια καταβάλλοντας οι ιδιοκτήτες το αντίστοιχο πρόστιμο.

Παρακάτω σας παραθέτουμε την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τακτοποίηση των ανωτέρω χώρων :

 

ΒΗΜΑ 1Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Α. Στοιχεία Ιδιοκτήτη Ακινήτου

Φωτοτυπία ταυτότητας, τόπος κατοικίας – δ/νση,  ΑΦΜ / ΔΟΥ,  Τηλ. Επικοινωνίας

Β. Στοιχεία Ακινήτου

Πρώτη ή μη κατοικία, Δήμος / Περιοχή / Οδός / Ο.Τ. Τ.Κ.

Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας **

Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος και Κατόψεως ορόφου **

** (από το αρχείο του ιδιοκτήτη ή της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής)

 

ΒΗΜΑ 2Ο ΣΥΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Α. Ετοιμάζουμε την αίτηση του ιδιοκτήτη και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις τα οποία παραλαμβάνετε & υπογράφετε (θεωρείτε το γνήσιο της υπογραφής σε Κ.Ε.Π. ή Α.Τ. )

Β. Πληρώνετε στην εφορία το αντίστοιχο παράβολο 250 Ευρώ (για Υμιυπαίθριους) ή 350 Ευρώ (για λοιπούς χώρους)

Γ. Πληρωνετε τα παραστατικά Αμοιβης Μηχανικού, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

  • Τεχνική Έκθεση Πολιτικού Μηχανικού (εις διπλούν)
  • Αίτηση ιδιοκτήτη (εις διπλούν)
  • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (με το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ. & εις διπλούν),  Παραστατικό Αμοιβής Μηχανικού, ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ.
  • Παράβολο 250 Ευρώ (για Υμιυπαίθριους) ή 350 Ευρώ (για λοιπούς χώρους)
  • Φύλλο Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης και Φύλλο Υπολογισμού Προστίμου
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα – Σχέδιο Κάτοωης Ορόφου
  • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

 

ΒΗΜΑ 3Ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ:

Υποβολή φακελου στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του

Στην αίτηση του Ιδιοκτήτη (αντίγραφο της οποίας επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και καταγράφονται τυχόν ελλείψεις στον πίνακα που εικονίζεται στο πίσω μέρος της αίτησης.) τίθεται η σφραγίδα καταχώρισης.

Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα, τίθεται στο έντυπο της αίτησης  η σφραγίδα πληρότητας.

Η Πολεοδομία με οίκοθεν αλληλογραφία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 6 του ν.3843/2010.

Μετά την διαπίστωση της πληρότητας και σε διάστημα το πολύ 60 ημερών, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο Υπολογισμού Εισφοράς όπου θα φαίνεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.

Για να υπολογίσετε το πρόστιμο, πατήστε εδώ.

Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα διπλότυπα στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» και στο έντυπο της Αίτησης του Ιδιοκτήτη και τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.

Με την Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του Άρθρου 6 του ν.3843/2010, θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του εδικού προστίμου.

Η πολεοδομία αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Ο.Τ.Α. του ειδικού προστίμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypeka.gr του ΥΠΕΚΑ..